Bos

De totale oppervlakte van het bosterrein bedraagt ca. 40 ha. Met uitzondering van een strook inlandse eik aan de zuidwestzijde bestaat het merendeel van de opstanden uit naaldhout. Grove den is de overheersende boomsoort. Daarnaast komen verspreid over het terrein enkele opstanden van douglas en lariks voor. Ongeveer de helft van de oppervlakte bestaat uit opstandenjonger dan 30jaar. Een derde deel van de oppervlakte bestaat uit opstanden in de leeftijd van 50 tot 60jaar. Het bosterrein heeft duidelijke kenmerken van een heideontginning met een opbouw in blokken en een overwegend strak ontsluitingspatroon van wegen en paden.

Tot een paar jaren geleden is vlaktegewijze verjonging en traditionele dunning toegepast, waardoor er binnen de opstanden weinig variatie in boomsoortensamenstelling en verticale opbouw is. Het overgrote deel van de opstanden heeft daardoor het karakter van een monocultuur, uitgezonderd een gevarieerde opstand langs de noordwestgrens van het terrein.

De bosexploitatie is nu erop gericht zowel het lopende onderhoud als de ontwikkeling van het bos uit de veilingopbrengsten te financieren. Het heeft de voorkeur de ontwikkeling naar een meer gevarieerd en dus stabieler bossysteem geleidelijk aan te doen plaatsvinden d.m.v. een omvormingsbeheer. Dit langjarig beheer zal gericht moeten zijn op het tot stand brengen van meer variatie in hoogte en boomsoortensamenstelling in iedere opstand. Vlaktegewijze verjonging en traditionele laagdunning hebben daarin geen plaats meer. Door de geleidelijkheid zal het beeld van het bos de komende jaren niet ingrijpend veranderen.

Voor de ontwikkeling van "bos met natuurwaarde" is het gewenst, dat het aandeel loofhout wordt vergroot en dus vitale eiken, beuken en berken ten koste van concurrerende naaldbomen worden vrijgesteld. Tevens dient aandacht te worden besteed aan de "dood hout"-factor, d.w.z. het aanwezig zijn van staande of liggende dode bomen.Foto's Bos

Copyright © 2019 Landgoed Schootbrugge. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.