Landgoed Schootbrugge / Algemene huurvoorwaarden

1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Landgoed Schootbrugge: Landgoed Schootbrugge B.V., Klaterweg 7, 8085 SB Doornspijk
 • Verhuurder: Landgoed Schootbrugge B.V.
 • Vakantiehuis: elke door Verhuurder aangeboden vakantiewoning
 • Huurder: degene die een vakantiehuis van Verhuurder huurt of wenst te gaan huren
 • Beheerder: degene die namens de verhuurder taken van beheer waarneemt

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes van en overeenkomsten met de verhuurder. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd

3. Prijzen en tarieven

De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting en reserveringskosten. Bijkomende kosten, waaronder begrepen energiekosten en schoonmaakkosten worden apart vermeld.

4. Reservering

 • De verhuurder neemt alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 • Als de verhuurder de reserveringsaanvraag in behandeling neemt, ontvangt de huurder binnen 7 dagen een reserveringsbevestiging per e‐
 • Is de huurder binnen 7 dagen na de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging of afwijzing dan vragen wij de huurder contact op te nemen met de verhuurder (contactinformaties op de website onder ‘contact’).
 • In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, vraagt de verhuurder de huurder om na ontvangst van de reserveringsbevestiging de juistheid en volledigheid van de reservering te controleren en binnen 7 dagen na ontvangst te bevestigen of eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst te melden. Anders vervalt de reservatie.
 • Tussen de huurder en de verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de verhuurder de boekingsbevestiging aan de huurder heeft verzonden en de huurder een vooruitbetaling van een derde van de totale huursom heeft overgemaakt (zie 5.b).
 • Indien de huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is de verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van de verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval de verhuurder de wijzigingen van de huurder accepteert, kan de verhuurder de huurder wijzigingskosten in rekening brengen.
 • De overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder betreft de huur van een of meerdere vakantiehuizen, die naar zijn aard van korte duur is.
 • Voorkeuren (preferenties) dienen gelijktijdig met de opdracht tot reservering worden opgegeven aan de verhuurder. Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

5. Betaling en verdere afwikkeling

 • Betalingen door de huurder mogen enkel worden verricht aan de verhuurder.
 • De huurder dient binnen 7 dagen na verzending van de boekingsbevestiging een vooruitbetaling te doen van een derde van de totale huursom (inclusief bijkomende kosten). Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
 • Als de periode tussen reservering en de aanvang van de huurperiode korter is dan 8 weken, dan dient het hele bedrag ineens bij de boeking te worden voldaan.
 • Betaling kan per bankoverschrijving of via iDeal (via Website schootbrugge.com) gedaan worden. Als datum van betaling geldt de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van de verhuurder.
 • Op verlangen van de verhuurder dient de huurder aan de verhuurer een bewijs van betaling te overleggen.

6. Borgsom

De verhuurder vraagt geen borgsom voor de huur van de vakantiehuizen.

7. Annulering door Huurder

Een annulering dient altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de verhuurder. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • bij annulering tot twee maanden vóór de dag van aankomst wordt 1/3 van de huursom in rekening gebracht.
 • bij annulering vanaf de twee maanden tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid

 • De verhuurer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurder(s) en/of eigendommen.
 • De verhuurder behoudt zich steeds het recht de huurovereenkomst te annuleren wegens bijzondere en/of persoonlijke omstandigheden. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan de verhuurder betaalde bedrag plaatsvinden.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan het vakantiehuis, inventaris en/of meubilair die tijdens de huurperiode is ontstaan door huurder en/of medehuurder(s) en/of door derden die door of namens huurder en/of medehuurder(s) in of om het vakantiehuis zijn toegelaten. Schade wordt voor rekening van de huurder hersteld.
 • Huurder en medehuurder(s) zijn voor alle ontstane schade (artikel 8c) hoofdelijk aansprakelijk. De verhuurder is gerechtigd vergoeding van schade te vorderen.
 • De verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de door huurder betaalde huursom.

9. Verblijf

 • De huurder maakt met beheerder afspraken over plaats en tijdstip van het afhalen van de sleutels (vanaf 16.00 uur op de aankomst dag). Tenzij anders overeengekomen met de verhuurder dient het vakantiehuis op de vertrek dag vóór 12.00 uur weer te zijn verlaten.
 • Het vakantiehuis mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de boekingsbevestiging is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de verhuurder of beheerder het recht de huurder en medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of een bedrag van EUR 25,00 per extra persoon per dag in rekening te brengen.
 • Het meebrengen van een hond is toegestaan. Meer of andere huisdieren zijn zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de verhuurder of beheerder het recht de huurder en/of medehuurder(s) de verdere toegang tot het vakantiehuis te weigeren.
 • Voor linnengoed zoals lakens, slopen. thee‐ en handdoeken, enz. dient de huurder zelf zorg te dragen.
 • Op de dag van vertrek dient het vakantiehuis veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen in ieder geval het volgende inhoudt:
 • alles schoon afgewassen,
 • vuilniszakken in de container,
 • dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde,
 • koelkast leeg en schoon,
 • alle etenswaren verwijderd.
 • de vloer aangeveegd.

10. Klachten

 • Heeft de huurder gegronde klachten over gebreken aan of in en/of de schoonmaak van het vakantiehuis, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder of beheerder. Deze zal de klacht van de huurder beoordelen en indien deze gegrond is, waar mogelijk zorgen voor herstel van het gebrek en het vakantiehuis schoonmaken laten.
 • Als de huurder besluit zelf het gebrek te repareren of het vakantiehuis schoon te maken, dan kan hij daarvoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of korting.
 • Indien de huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de aankomst dag vóór 19.00 uur te melden aan de beheerder. De verhuurder en beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet in behandeling te nemen.

11. Slotbepaling

 • Op de rechtsverhoudingen tussen de verhuurder en de huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de in art. 11.a genoemde rechtsverhoudingen of deze voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van de verhuurder wordt gebracht.
 • Huisregels die beschikbaar en/of verstrekt zijn in de vakantiewoning zijn onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst en moeten daarom strikt worden nageleefd.
 • Bij het vakantiehuis aanwezige en/of verstrekte huisreglementen of op de website gepubliceerde zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
Copyright © 2019 Landgoed Schootbrugge. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.